ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Настоящата политика за защита на личните данни е подчинена и съответства на Общия регламент за личните дании, приет на 27.04.2016 г., прилагащ се от 25.05.2018 г. (по-нататък наричан „Регламентът”). Регламентът определя изисквания за събирането и обработването на лични данни, включително и онлайн, и методите, целите и естеството на информацията, която субектите на лични данни трябва да предоставят на обработващите администратори, както и информацията, която администраторите трябва да предоставят на субектите на лични данни, права и задължения на двете страни.

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас, нашите клиенти, и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

2. Администратор на лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни /Регламента/ е – „СНД Кепитал“АД, ЕИК: 204473173, с адрес на управление гр. София, 1680, район „Витоша“, бул.“България“ № 86, вх. А, ет. 5, ап. 5-А.

3. Длъжносто лице по защита на данните се определя от Управителния орган на администратора на лични данни след влизането на Регламента в сила, ако съгласно разпоредбите на същия е налице задължение на Администратора да определи такова лице, и се публикува на интернет сайта му: www.imotikon.bg.

4. Администраторът на лични данни събира лична информация за своите съконтрахенти и потенциални клиенти /по-нататък“ВЪЗЛОЖИТЕЛИ“ или „СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ“/ в момента, в който се регистрират на сайта www.imotikon.bg, свържат се с нас във връзка с извършването на услуга, комуникират с нас, изискват информация или публикуват обяви или оферти за недвижими имоти. „Лични данни” представляват всяка информация, свързана с физическо лице, идентифицирано или подлежащо на идентификация, дори косвено, по отношение на всяка друга информация, включително персонален идентификационен номер; данни, които позволяват прякото идентифициране на съответното лице (например име, фамилия, адрес, имейл адрес, телефонен номер, и т.н.). Информация може да бъде получена както директно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, така и индиректно чрез IP адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, вътрешните страници и реда, в който са посещавани и имат статус на кукита (cookies), които са поставени на компютъра на потребителя от сайта.

Нашата политика за бисквитките може да намерите на следния линк: www.imotikon.bg/biskvitki.

5. Групи лица, за които се обработват данни

Във връзка с предоставяните Услуги Дружеството, съответно неговия сайт www.imotikon.bg обработва информация относно следните Субекти на данни:

  • (а) физически лица, ползватели на Сайта с регистрация, като клиенти;
  • (б) физически лица, ползватели на Сайта без регистрация;
  • (в) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към Дружеството, съответно сайта му www.imotikon.bg;

6. Информация, която Вие като клиенти и субекти на лични данни предоставяте:

- Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

 

- Специални категории (чувствителни) данни

Услугите на Дружеството като цяло и чрез сайта му www.imotikon.bg и предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента.

Вие се задължавате да не съхранявате и да не изпращате чрез Сайта към нас, под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни и чувствителни данни като:

данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения и др.

 

- Други данни: Сайтът www.imotikon.bg може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Сайта, добавяне на предпочитания, настройки, при сключване на договори с нас и др.

 

7. Цели за обработване на лични данни

Дружеството - директно и чрез сайта www.imotikon.bg събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Услугите, които могат да бъдат:

7.1. Цели, необходими за сключването и изпълнението на договор за предоставяне на Услугите между Вас и Дружеството- директно или чрез сайта www.imotikon.bg. Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договор между Вас и Дружеството/ - www.imotikon.bg, включително необходимото за това обработване на данни при дейностите по предоставяне на Услугите, достъпни чрез Сайта. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.;

7.2. Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, трети лица и Дружеството/ www.imotikon.bg. Това са цели, свързани със законни интереси на Дружеството и/или трети лица като други потребители, Работодатели, Представители на работодатели и др. Тези цели включват:

  • Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия;
  • Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на Услугите;
  • Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите;
  • Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
  • Осъществяване и закрила на нашите права и законни интереси, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни, включително и партьори и клиенти.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички предоставени от Вас лични данни.

7.3. Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие. Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие;

7.4. Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на Дружеството/ www.imotikon.bg. Целите, свързани със спазване на законови задължения на Дружеството, включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на Дружеството да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. под. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории. Дружеството/www.imotikon.bg гарантира, че личните данни, събирани в резултат на осъществяване на дейността си, ще бъдат пазени в строга конфиденциалност, няма да бъдат използвани извън целите, за които се събират и няма да бъдат предоставяни на трети лица, без съгласието на титулярите по тях, освен в предвидените от Закона случаи.

8. Правното основание за обработването на личните данни на ползвателя на сайта, съответно клиента, е сключването на Договор за посредничество във връзка с недвижими имоти, както и приемането на настоящата политика и съгласието му, ако се налага. Правното основание следва целите на обработването на личните данни на субектите.

9. Срок за обработване и съхраняване на личните данни. При съхранението на данни, прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона. Или минималното съхраняване на данните е до извършване на услугата по договора, по който сме съвместно страна, съответно до прекратяване на договорните отношения.

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

10. Резервираност (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 30 дни.

11. Процесът на обработване се извършва автоматично или ръчно, със средства и инструменти, целящи да се гарантират максимална сигурност и поверителност на данните, от лица, специално определени за тази цел в съответствие с Регламента.

12. Субектът на лични данни е свободен да предостави или да откаже да предостави личните си данни на Дружеството/Изпълнителя. Предоставянето на данни за целите не е задължително, но е необходимо. Всеки отказ за предоставяне на необходимите данни води до възпрепятстване на извършване на услугите. Всеки отказ за даване на съгласие за целите не води до никакви други негативни последици по отношение на субекта на данни.

13. Дружеството, директно или чрез сайта му www.imotikon.bg не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Условията и предвиденитe в закона случаи. Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на наши права и законни интереси и/или други потребители на Услугите.

14. При прехвърляне на лични данни към трети лица, ще уведомим субекта на личните данни относно: получателите на данните, целите на прехвърляне на данните, за доброволния или задължителен характер на прехвърлянето на данните и последиците от отказ от предоставянето им. Трансферът ще бъде осъществен само при изрично съгласие на субекта, освен в случаите, в които по закон подобно съгласие не е необходимо.

15. Права на субектите на данни

15.1. Субектът на лични данни има право във всеки момент да получи потвърждение дали данните му съществуват или не и да знае какво е тяхното съдържание и произход, за да се провери точността им, дали са съхранявани и т.н. Той има това право независимо дали данните са предоставени лично на Дружеството, или то ги е получило индиректно.

Това право може да бъде упражнено чрез подаване на искане на следния email: info@imotikon.bg

15.2. Субектът на лични данни има право във всеки момент да иска корекция на личните си данни, обработвани от Дружеството - Администратор, независимо дали става въпрос за коригиране на неточни лични данни без излишно забавяне или за допълване на непълни лични данни. Това право може да бъде упражнено чрез подаване на искане на следния email: info@imotikon.bg

15.3. Субектът на лични данни има право във всеки момент да иска да поиска изтриване на личните си данни независимо дали има основателна причина за това. Това право може да бъде упражнено чрез подаване на искане на следния email: info@imotikon.bg. В резултат на това лични данни от потребителски акаунт на субекта, в случай че има такъв, ще бъдат изтрити. Възможно е известно време Субектът на лични данни да продължи да получава информация, докато Дружеството актуализира списъците си.

15.4. Субектът на лични данни има право във всеки момент да поиска ограничаването на обработването на личните си данни, независимо дали има основателна причина за това. Това право може да бъде упражнено чрез подаване на искане на следния email: info@imotikon.bg

15.5. Субектът на лични данни има право във всеки момент да иска да получи личните данни, които го засягат, и които той е предоставил на Дружеството като Изпълнител, в структуриран, широко използван, и пригоден за машинно четене формат. Това право може да бъде упражнено чрез подаване на искане на следния email: info@imotikon.bg

15.6. Субектът на лични данни има право във всеки момент да възрази срещу обработването на лични данни съобразно основания, свързани с неговата конкретна ситуация. Това право може да бъде упражнено чрез подаване на искане на следния email:info@imotikon.bg

15.7. Субектът на лични данни има право във всеки момент да поиска от Изпълнителя не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен. Това право може да бъде упражнено чрез подаване на искане на следния email: info@imotikon.bg

15.8. Субектът на лични данни има право във всеки момент да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни, ако обработването е основано на неговото съгласие. Това право може да бъде упражнено чрез подаване на искане на следния email: info@imotikon.bg

16. Правата на Субектът на лични данни по чл. 15 са огрничени до разумно необходимото съдържание за изпълнението на договорните задължения на всяка от страните към другата, в т.ч. до изтичане на сроковете, в съгласно действащото законодателство страните могат да упражнят претенциите си за неизпълнение на такива задължения.

17. Услугите на Дружеството не са предназначени за привличане на лица, ненавършили 18 годишна възраст. То не събира персонално идентифициращи данни от нито едно лице, за което е известно, че е лице под 18 години.

18. Субектът на лични данни е информиран за правото си да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни в случай, че искането му за предоставяне, изменението, заличаването и пр. на личните му данни не е обработено в законовия едномесечен срок, или в друг по-дълъг подходящ срок, ако това се окаже необходимо, както и ако счете, че неговите лични данни са обработвани неправомерно.

 

Настоящата политика относно защитата на личните данни е приета на 16.05.2018 г. и влиза в сила на 25.05.2018 г.

Изпратете ни запитване
Изпрати